85647

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จัดงานเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ปศุสัตว์ตำบล มีกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญพร้อมเลี้ยงส่ง นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มีข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นเกียรติมาร่วมงาน

129271

ด้วยพระปณิธาน ของศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยในปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้ดำเนินการจับสุนัขจรจัดในจังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุทัยธานี,ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์นครสวรรค์ สนธิกำลัง 80 คน จับสุนัขจรจัดในเขตเมืองอุทัยธานี นำไปสถานกักกันสัตว์กรุงเทพ (อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) และนำไปกักที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

48281

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์อนันต์ สิงหัสถะ หัวหน้ากลุ่มฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

DSCN7615

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนา ชี้แจงผู้ประกอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยมีนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการประชุม มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

DSCN7538

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12/2560 ก่อนเปิดวาระการประชุมประธานตัวแทนนำผู้เข้าร่วมประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และเปิดวาระการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ในพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี