DSCN0734

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตวังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสุราษฎร์ สัทธิง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมออนไลน์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ GoToMeeting โครงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และการจัดการเชื้อดื้อยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี