61137

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออปฏิบัติงานลงพื้นที่ ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กระบือ เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคคอบวม และโรค FMD ในพื้นที่