88442

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Vedeo conference เรื่องสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการควบคุมโรค ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานเปิดการประชุม โดยสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ